INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Anchem Laboratorium Analiz Medycznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Kasperczyk, adres do doręczeń ul. Fredry 20, 40-662 Katowice, NIP: 6341197389.

Inspektor Ochrony Danych:
W Laboratorium został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres: Anchem Laboratorium Analiz Medycznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Kasperczyk, adres do doręczeń ul. Fredry 20, 40-662 Katowice; e-mail: iod@zelnet.net, tel. 62 735 01 30.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. – powoływanej dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”) przez osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu wywiązania się z obowiązku prawnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Szczególnie wrażliwe dane o stanie Pana/Pani zdrowia są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej.
Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
Jeżeli zdecydował/a się Pan/Pani na korzystanie ze służącej do dostępu do wyników wykonanych badań platformy informatycznej https://wyniki.anchem.com.pl/ w oparciu o zgodę na świadczenie tejże usługi, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane także w celu zawarcia i wykonania tej usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań). Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w celu generowania raportów oglądalności naszej strony internetowej.

Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Dane do logowania na platformie informatycznej https://wyniki.anchem.com.pl/ są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie tej usługi.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Prywatne Laboratorium Analityczne Jaromin Lucjan przetwarza Pana/Pani dane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych na potrzeby wykonania medycznych badań diagnostycznych jest
wymogiem ustawowym i jest niezbędne do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa wykonania tychże badań. Podanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości otrzymywania ofert dotyczących produktów i usług Anchem Laboratorium Analiz Medycznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Kasperczyk, adres do doręczeń ul. Fredry 20, 40-662 Katowice. Podanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi dostępu do wyników na platformie https://wyniki.anchem.com.pl/  jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa świadczenia tejże usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa obecności w serwisie w trakcie trwania konkretnej sesji. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
- pliki niezbędne do działania strony - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie aplikacji z wynikami online, logowania. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika korzystanie ze strony jest niemożliwe;
- pliki zapewniające bezpieczeństwo logowania;
- pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony;
- pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika.
- pliki społecznościowe – serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”.
Uprawnienie do przechowywania przez nas i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika z wyrażonej przez Państwa zgody, podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej.
Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.